Sunday, December 2, 2007

Tường nhớ.

Hôm nay ngày húy kỵ bà bác. Trần Thị Tha.

No comments:

Post a Comment