Thursday, December 13, 2007

Vờ iết= viết.

Gần đến cuối năm, mình coi mòi bận dữ! Chả là cái tính ôm đồm nó vẫn còn bám vào người, nên phải nghĩ đến những công việc cuối năm của trang web, những trang mà mình thỉnh thoảng góp mặt, những báo mà đôi khi cũng đóng góp và nhất là cái trang blog riêng của mình.

Mỗi trang, mỗi báo, mỗi chủ đề, đều có một nội dung riêng biệt, không thể chung chạ được nên cũng cố ngồi để múa may quay cuồng tí chút, đóng góp một phần nhỏ mọn vào với mọi người.

Của đáng tội; ‘chẳng có mợ thì chợ vẫn đông’ mình chẳng viết cũng chẳng thiếu bài, nhưng như đã kể, với tính bao đồng mình vẫn cứ muốn thò mặt ra với thiên hạ để cho vui thôi, chứ thực ra chẳng thể làm công to việc lớn gì được, vì khả năng của mình hạn hẹp mà. Biết vậy, nhưng thích vui thì viết, mà viết thì lại cảm thấy vui. Bởi vậy mới viết.

No comments:

Post a Comment