Tuesday, April 21, 2015

22/4/15. Những vần thờ.. ơ cóc.. Mưa đá.

Mưa đá..
 
Xứ sở này thật lạ
Xin kể chuyện đã qua
Đang lái xe tà tà
Bỗng gặp cơn mưa đá
Kiếng trước xe trắng xóa
Lộp bộp, lộp bộp xòa
Gạt nước quạt tối đa
Mà xem chừng chưa đã
Mình muốn mau về nhà 
Không dám đạp thêm ga
An toàn là tất cả
Sáng nay thả cóc ra
Chúc bình an tất cả..


No comments:

Post a Comment