Wednesday, April 29, 2015

30/4/15. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc Ngày 30 Tháng Tư.

Cóc Ngày 30/4.
Hôm nay, 30 Tháng Tư.
Bốn mươi năm chẵn đã qua ư
Đất nước xem chừng chưa thống nhất!
Lòng người chưa hết nỗi hận thù..
Giặc trong mỗi ngày càng lộng dữ
Thù ngoài bờ cõi chiếm vô tư
Tham nhũng, độc tài đều do đảng
Dân oan, dân chủ mãi chờ ư!!!

No comments:

Post a Comment