Wednesday, May 20, 2015

21/5/15. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc trời lạnh.


Trời lạnh mũ phủ tai
Nhà hàng bếp Mã Lai
Chủ tịt theo con gái
Kêu mấy món lai rai
Không khoe, ai biết ai
Nên về lại post bài
Kèm theo bài thơ cóc
Lạnh cũng ngon như ai.

No comments:

Post a Comment