Sunday, April 30, 2017

1/5/17. Những vần thờ.. ơ Cóc. Cóc khám sức khỏe định kỳ 2017

Cóc khám sức khỏe định kỳ
Kiểm tra sức khỏe cóc định kỳ
Kết quả rành rành sổ sách ghi
Thận gan máu mỡ đều ghi tốt
Lo lắng mà chi cứ ngủ khì
Cứ như thế nhá mỗi năm đi
Một chút thời gian có đáng gì
Chịu khó nhờ ngành y xét nghiệm
Bạn bè lâu phải đón tin "bi"

No comments:

Post a Comment