Thursday, May 11, 2017

12/5/17. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc đi chợ


Cóc đi chợ
Hôm nay lại theo vợ
Lang thang nơi phố chợ
Mua giầy với mua vớ
Trong khi cóc đứng chờ
Với tay mượn cái mũ
Mượn khăn chụp một pô
Rồi đứng cười khơ khớ
Khoái chí cóc mần thơ
Thả cóc ngay giữa chợ
Mặt nghệt như thằng ngố
Vợ than ôi rõ khổ
Thơ cóc còn ham hố
Hết chịu nổi với bố
Thiệt ngộ

No comments:

Post a Comment