Sunday, May 14, 2017

14/5/17. Những vần thờ.. ơ cóc. Chúa cười

Chúa cười
Cám ơn ông bạn Đỗ Bá Hy
Tặng cho bức ảnh vẽ khi Chúa cười
Chúa cười là thấy đời tươi
Chúa cười nhắn nhủ muôn người an tâm

No comments:

Post a Comment