Wednesday, May 17, 2017

18/5/17. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc đi dự lễ

Cóc tự "phe"
Vợ chồng nhà lão giống người ta
Đi rước Đức Mẹ Fatima
Đứng bên tượng Mẹ thầm khấn nguyện
Xin cho đất nước được thái hòa

No comments:

Post a Comment