Tuesday, May 2, 2017

2/5/17 Những vần thờ..ơ cóc. Cóc Tháng Tư


Cóc Tháng Tư.
Ngó lịch hôm nay Một Tháng Tư
Thiên hạ lại đùa chuyện thực, hư
Cóc tôi lại mang chim ra chụp
Chứng tỏ ta đây giống "thiềm thừ"
Chim về bay nhảy trước park nhà
Bầy đàn chim cũng giống như gà
Con hồng, con đỏ, con đen trấng
Thanh bình chung sống đất trời ta.
1/4/2017

No comments:

Post a Comment