Monday, June 5, 2017

5/6/17. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc chống lạnh


Cóc chống lạnh
Này giầy cao cổ, nọ mũ lông
Năm nay lạnh lắm, nhớ không ông
Lạnh chân ông nhớ mang giầy ống
Còn đầu ông nhớ đội mũ lông
Cám ơn con cháu quý yêu ba
Tí tuổi mà xem ra đã già
Sức khỏe bây giờ cần giữ ấm
Không thôi cóc bệnh lại kêu ca
Thank các con nhiều

No comments:

Post a Comment