Thursday, September 7, 2017

7/9/17. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc ăn hàng

Cóc ăn hàng
Hôm nay ra shop ăn quà
Ghé quán châu Á ăn gà Hải Nam
Cháu ngoại cũng khoái ăn sang
Kêu thêm gói chip cả làng cùng vui

No comments:

Post a Comment