Thursday, September 7, 2017

7/9/17 Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc ăn phở

Cóc ăn phở
Bà xã tôi thật khổ
Bỗng dưng thèm ăn phở
Tôi hết còn dám nổ
Cũng một tô

No comments:

Post a Comment