Thursday, February 22, 2018

23/2/18. Những vần thờ.. ơ cóc: "Cóc" chúc Xuân

"Cóc" chúc Xuân
Trước thềm năm mới 'cóc' chúc Xuân
Tài, lộc, khang an tựa nước nguồn
Vui khỏe, an bình và thịnh vượng
Ba trăm sáu năm ngày đều Xuân

No comments:

Post a Comment