Thursday, February 22, 2018

23/2/18. Những vần thờ.. ơ cóc: Cóc cụ ông có bầu

Cóc cụ ông có bầu
Ơ nhỉ; cụ ông cũng có "bầu"
Giữa đường đứng nói chuyện hồi lâu
Tức cảnh sinh tình câu thơ cóc
Cụ bảo "có bầu" chẳng khó đâu
Trút hết bầu xong rủ cụ bà
Ta về tiếp tuc nhụy cùng hoa
Cho tình ta lại thêm hoa trái
Bầu bí cho vui cửa vui nhà

No comments:

Post a Comment