Thursday, February 22, 2018

23/2/18. Những vần thờ.. ơ cóc: Cóc mừng Quốc Khánh Úc

Cóc mừng Quốc Khánh Úc
26/1 Quốc khánh Úc
Cóc đội nón có cờ Úc
Xe cóc treo cờ Úc
Vì cóc là người Úc..
Có điều hơi hơi bực
Cóc, cóc biết tiếng Úc.
Nên, cóc quê một cục!No comments:

Post a Comment