Thursday, February 22, 2018

23/2/18. Những vần thờ..ơ cóc: Cóc bà cháu

Cóc bà cháu
Lang thang trên phố Food to go
Bà cháu ngồi ăn Mc Donald
Đứa cháu được đà quậy bà cố
Giữ cháu ngồi ngoan mệt thấy mồ

No comments:

Post a Comment