Thursday, February 22, 2018

23/2/18. Những vần thờ..ơ cóc: Cóc hội viên Hội SV

Cóc hội viên Hội SV
Xách giỏ, đẩy xe xong đứng chờ
Ai ngoan bằng hội viên sơ vơ
Tết nhất theo chân vợ đi chợ
Cũng chỉ đẩy xe lại đứng chờ

No comments:

Post a Comment