Thursday, June 15, 2017

16/6/17. Cóc đi họp

Monday, June 5, 2017

5/6/17. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc chống lạnh

Friday, June 2, 2017

2/6/17. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc lại có quà

Wednesday, May 31, 2017

31/5/17 Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc có quà

Wednesday, May 17, 2017

18/5/17. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc đi dự lễ

Sunday, May 14, 2017

15/5/17. Những vần thờ.. ư cóc. Cóc thích hồng mềm

14/5/17. Những vần thờ.. ơ cóc. Chúa cười

Thursday, May 11, 2017

12/5/17. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc đi chợ

Sunday, May 7, 2017

8/5/17. Nhưng vần thờ.. ơ cóc. Châu phở gà

Thursday, May 4, 2017

4/5/17. Những vần thờ.. ơ Cóc. Cóc nịnh trời