Saturday, December 1, 2018

2/12/18. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc chúc mừng sinh nhật cháu nội

Friday, November 30, 2018

1/12/18. Những bài thờ... ơ cóc. Cóc 70

Tuesday, March 13, 2018

14/3/18. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc lại đi chợ

Monday, March 5, 2018

6/3/18. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc có lộc.

Friday, February 23, 2018

24/2/18. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc bên chó.

Thursday, February 22, 2018

23/2/18. Những vần thờ ơ.. cóc: Cóc Yum cha

23/2/18. Những vần thờ..ơ cóc: Cóc bà cháu

23/2/18. Những vần thờ.. ơ cóc: Cóc cụ ông có bầu

23/2/18. Những vần thờ.. ơ cóc: "Cóc" chúc Xuân

23/2/18. Những vần thờ..ơ cóc: Cóc hội viên Hội SV