Monday, November 30, 2015

29/11/15. Những vần thờ.. ơ cóc. Sinh nhật "dzợ"


Hôm nay sinh nhật Dzợ
Muốn tặng nàng câu thơ
Mà sao viết không nổi
Đúng là lão chồng khờ!

Nâng ly ta cùng uống
Men tình chắc chẳng say
Cứ vui đời thêm đẹp
Ta mãi như hôm nay

No comments:

Post a Comment