Sunday, April 30, 2017

1/5/17. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc nịnh vợ

Cóc nịnh vợ
Bên hồ nước biếc dáng em ngồi
Xanh thẩm da trời nét mặt tươi
Hữu tình hoa lá bên hồ nước
Thả cóc để anh tạ ơn đời

No comments:

Post a Comment