Thursday, September 7, 2017

7/9/17 Những vần thờ.. ơ cóc, cóc bà sơ

Bà sơ
Hôm nay đi lễ gặp bà sơ?
Thấy quen quen quá đứng thẩn thờ
Nhờ mấy người quen chụp cho tấm
Về nhà coi lại cóc mần thơ

No comments:

Post a Comment