Thursday, September 7, 2017

7/9/17.Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc lạnh

Cóc lạnh
Tháng Sáu miệt dưới vào Đông
Mũ len, quần nỉ, áo bông mặc vào
Ra đường thiên hạ xì xào
Lạnh chi lạnh rứa, cái nào cũng "teo"

No comments:

Post a Comment