Tuesday, March 13, 2018

14/3/18. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc lại đi chợ

Cóc lại đi chợ
Hoa Pham chụp cho ảnh
Để ảnh dzìa mần thơ
Tam Nguyen vui tở mở
Giữa chợ nhắc làm thơ
Dzợ lại rủ ăn phở
Cháu Quốc ngồi chờ phở
Bàn này còn hai chỗ
Mời hai bác ngồi dô
Đời có nhiều điều ngộ
Gặp nhau ở ngoài phố
Cũng là điều bất ngờ
Mừng quá cũng thành thơ.
Cóc..
Tặng Tam Nguyen và Hoa Pham đã chụp cho tấm hình sáng nay.

No comments:

Post a Comment